Համակարգչային գրաֆիկա. ծրագիր

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԿԵՏԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԱ <<ADOBE PHOTOSHOP>>
Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի տալ գիտելիքներ <<Adobe photoshop>> ծրագրային փաթեթի վերաբերյալ և այնպրակտիկ աշխատանքում կիրառելու կարողություններ:
Մոդուլի տևողությունը 72 ժամգործնական աշխատանք՝ 72
Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել  ,«ԳՈՒՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ»,«ԳԾԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ», «ԳՈՒՆԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»մոդուլները:
ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է1) ներկայացնի գրաֆիկական ծրագրի սրբագրման գործիքները,2) ներկայացնի նկարի գունավորման ձևերը և գունային կորերի ստացման տարբերակը,

3) ներկայացնի ծրագրի գործիքները և մենյուները,

4) ներկայացնի ծրագրային էֆեկտները և էլեմենտների մոնտաժման հնարավորությունները:

Մոդուլիգնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարարմակարդակի ապահովումն է:
ՈՒսումնառությանարդյունք 1 Ներկայացնել գրաֆիկական ծրագրի սրբագրման գործիքները:
Կատարման չափանիշներ 1)ներկայացնում է վնասված լուսանկարի մշակման աշխատանքային խնդիրները,2)կատարում է լուսանկարի մշակման գործողությունները պահանջվող հաջորդականությամբ:3)կարգավորում է լուսանկարի պայծառությունը և  կոնտրաստը,

4) կատարում է խոշոր բիծերի վերացման աշխատանք,

5)կատարում է գունայինտոների կարգավորում հատուկ վրձնի օգնությամբ,

6)իրականացնում է գունային շերտերի տեսանե լիության ապահովում:

 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա:ՈՒսանողին հանձնարարվելու էկատարել գործնական առաջադրանք՝ վնասված լուսանկարի մշակման աշխատանքներ

գրաֆիկական ծրագրի սրբագրման գործիքներով:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է գրագետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների  միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ ևհամակարգչային դասասենյակ:
ՈՒսուցման երաշխավորվածժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ
ՈՒսումնառությանարդյունք 2 Ներկայացնել նկարի գունավորման ձևերը և գունային կորերի ստացման տարբերակը
Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է լուսանկարի մոնոխրոմ պատկերը,2) բաժանում է լուսանկարի պատկերը առանձին էլեմենտների:3) կատարում է լուսանկարի էլեմենտների գունավորում նախատեսված գործիքով և մենյուով,

4) կատարում է լուսանկարի առանձին էլեմենտների գունային փափուկ անցումներ,

5) կատարում է մշակված լուսանկարի անջատում ֆոնից և տեղադրում այլ մակերեսի վրա:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու էկատարել գործնական առաջադրանք՝ նկարի գունավորման ձևերի գունային կորերի ստացման տարբերակով:Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է գրագետ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերիուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ ևհամակարգչային դասասենյակ:
ՈՒսուցման երաշխավորվածժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 18
ՈՒսումնառությանարդյունք 3 Ներկայացնել ծրագրի գործիքները և մենյուները
Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է շերտերի ընտրվածության գործիքները,2) ներկայացնում է շերտերի գունապատման գործիքները,3) ներկայացնում է գունային ֆիլտրերը և նրանց կիրառումը,

4) կատարում է լուսանկարի վերջնական տեսքի ապահովում ծրագրային մենյուի օգնությամբ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու էկատարել գործնական առաջադրանք՝ օգտագործելով ծրագրի մենյուն և գործիքները:Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է գրագետ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ
ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ծրագրային էֆեկտները և էլեմենտների մոնտաժման հնարավորությունները
Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ծրագրային էֆեկտները իրենց ֆունկցիոնալ հնարավորություններով,2) կատարում է մառախուղի էֆեկտի կիրառում բնապատկերի վրա:3) իրականացնում է պատկերի տոնային հարաբերությունների փոփոխություն,

4) փոխում է նկարի փափկությունը,

5) ներկայացնում է մոնտաժային աշխատանքների հնարավորությունը,

6) իրականացնում է գիշերային պատկերի ստացման մոնտաժային աշխատանք

7) ներկայացնում է հիմնական գույների ընտրման կարգը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու էկատարել գործնական առաջադրանք՝ օգտագործելով ծրագրային էֆեկտները և էլեմենտների մոնտաժմանհնարավորությունները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերիուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ ևհամակարգչային դասասենյակ:
ՈՒսուցման երաշխավորվածժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ
ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԱCOREL DRAW>>
Մոդուլինպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի ծանոթացնել վեկտորային գրաֆիկայի <<Corel DRAW>> ծրագրային փաթեթին ևկիրառական խնդիրների լուծման մեթոդներին:
Մոդուլի տևողությունը 72 ժամգործնական աշխատանք՝ 72 ժամ
Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել  <<Կետայինգրաֆիկա  (AdobePhotoshop)>> մոդուլը:
ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է1) ներկայացնիգույնը, գունայինմոդելներըևկոնտուրներըվեկտորայինգրաֆիկայում,2) ներկայացնի պարզ օբյեկտների ստեղծում և պահպանում վեկտորային գրաֆիկում,

3) ներկայացնի բարդ օբյեկտների ստեղծումը պարզ օբյեկտների միջոցով,

4) ներկայացնի սահուն անցման և կրկնվող կոնտուրների էֆեկտները,

5) ներկայացնի շողքի ստացման և գծային հեռանկարի էֆեկտները

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գույնը, գունային մոդելները և կոնտուրները վեկտորային գրաֆիկայում,
Կատարման չափանիշներ 1) օգտագործում է գույնը թվային տեսքով,2) օգտագործում է հիմնական գույները և խառնուրդները,3) օգտագործում է գունային մոդելները RGB ,CMYK,

4)օգտագործում է ճառագայթ արձակող և արտացոլված գույները,

5) իրականացնում  էգույների կարգավորում,

6)տեղադրում  է վեկտորային պատկերի եզրագծային կոնտուրները,

7) օգտագործում է կոնտուր ստեղծող գործիքներ;

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու էկատարել գործնական առաջադրանք վեկտորայինգրաֆիկայում օգտագործելով գույնը,գունային մոդելները և կոնտուրները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերիուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ ևհամակարգչային դասասենյակ:
ՈՒսուցման երաշխավորվածժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ
ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պարզ օբյեկտների ստեղծում և պահպանում վեկտորային գրաֆիկում
Կատարման չափանիշներ 1) դասակարգում է պարզ օբյեկտների հատկությունները,2) կիրառում է մասնատման կամ եզրագծի ռեժիմը,3) կիրառում է էլիպս գործիքի ռեժիմները,

4) օգտագործում է նախշերի ստացման գործիքները,

5) իրականացնում է օբյեկտի հայելաձև պատկերի ստեղծում,

6) ստեղծում է բազմանկյուն պատկերային էլեմենտներ,

7) կառուցում է սպիրալ տիպի պատկերներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու էկատարել գործնական առաջադրանք վեկտորայինգրաֆիկայում պարզ օբյեկտների ստեղծման և պահպանմանվերաբերյալ:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է գրագետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերիուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ ևհամակարգչային դասասենյակ:
ՈՒսուցման երաշխավորվածժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ
ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բարդ օբյեկտների ստեղծումը պարզ օբյեկտների միջոցով
Կատարման չափանիշներ 1) կիրառում է պարզ պատկերների միավորման եղանակները,2) իրականացնում է պարզ օբյեկտների միացումը և ընդհանուր եզրագծի ստացումը,3) կատարում է օբյեկտների տեղադրում իրար մեջ,

4) կատարում է կոնտուրների փակում և արտահայտում է գունային լիցքով,

5) ներկայացնում է պարզ օբյեկտի հատկությունների փոխանցումը նոր օբյեկտին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու էկատարել գործնական առաջադրանք պարզ օբյեկտների միջոցով ստեղծել բարդ օբյեկտներ:Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները կատարում է անթերի:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերիուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, պարզ օբյեկտներից բարդի ստեղծման լավագույն օրինակներ ևհամակարգչային դասասենյակ:
ՈՒսուցման երաշխավորվածժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ
ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել սահուն անցման և կրկնվող կոնտուրների էֆեկտները
Կատարման չափանիշներ 1) կիրառում է միջանկյալ օբյեկտների ստացման մեթոդը,2) կատարում է սահուն անցում հիմնական օբյեկտից միջանկյալ օբյեկտ:3) իրականացնում է միջանկյալ օբյեկտների քանակի, գույնի փոփոխություն,

4) փոխում է օբյեկտի պտտման անկյան աստիճանը,

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին տրվողառաջադրանքների միջոցով կբացահայտվի ուսանողի կարողությունները կրկնվող կոնտուրների էֆեկտների և սահունանցման վերաբերյալ:

Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները կատարում է կատարման

չափանիշներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերիուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, կրկնվող եզրագծերի (կոնտուրների) և հիմնական օբյեկտիցմիջանկյալ օբյեկտ սահուն անցման լավագույն օրինակներ և համակարգչային դասասենյակ:
ՈՒսուցման երաշխավորվածժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ
ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել շողքի ստացման և գծային հեռանկարի էֆեկտները
Կատարման չափանիշներ 1) կիրառում է շողքի ստվերի արտահայտման գործիքները,2) փոփոխում է շողքի գույնը, թափանցիկությունը, խտությունը, ուղղությունը,3) կիրառում է ստանդարտ ստվերների կատարման ձևերը,

4) կատարում է ստվերների կրկնօրինակում բարդ օբյեկտների վրա,

5) Ստեղծում է տարածության մեջ տեղադրված ուղիղ օբյեկտով պատկեր:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Առաջադրանքների միջոցովկբացահայտվի ուսանողի կարողությունները գծային հեռանկարի էֆեկտների և շողքի ստացման վերաբերյալ:Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները կատարում է կատարման

չափանիշներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտականգրականություն, ծրագրերի ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք և համակարգչում պահպանվածլավագույն օրինակների ցուցադրում և ուսումնասիրություն, համակարգչային դասասենյակ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s